środa, kwietnia 20

Rozdział 4

Nieporównywalne Piękno i Bogactwo Kryszny

asamaanordhwa-ruupa-śrii-wismaapita-czaraaczarah

"Nic nie równa się do osobistego piękna Kryszny i Jego bogactwa."



   Czwartą cechą jaką Ruupa Goswaamii prezentuje jako unikalną własność Kryszny i żadnej innej postaci czy inkarnacji Pana, jest Kryszny niesamowite piękno: asamaanordhava-ruupa-śri-wismaapita-czaraaczarah. Ile piękna posiada Kryszna?

Oszołomiony pięknem

   Piękno Kryszny jest nieporównywalne z niczym. Kiedy Kryszna widzi swoje piękno to jest oszołomiony. W Jego domu jest wiele luster i czasami On boi się wejść do środka, ponieważ obawia się, że kiedy ujrzy Swoje piękno to straci świadomość. Śriila Guru Mahradż powiedział, że Kryszna jest tak piękny bo jest On Realnością, a naturą Realności jest Najwyższa Osobistość Boska - Realność Piękna.

śjaamam hiranja-paridhim wanamaalja-bartha-
dhaatu-parawaala-nata-weszam anuwrataamse
winjasta-hastam itarena dhunaanam abdżam
karnotpalaalaka-kapola-mukhaabdża-haasam
                                            (Śriimad-Bhaagawatam, 10.23.22)

   Ten werset opisuje piękno Kryszny. "Kryszna zawsze nosi koronę z pawich piór i kwiatów. Jego szaty są złociste a polne kwiaty dekorujące Go są zawsze świeże. Kryszna zawsze tańczy i gra na flecie."
   We Wrindawan nie ma żadnych broni. Kiedy Kryszna zabijał różne demony jak Puutanę, Writrasurę, Kesśi, itd., to robił to gołymi rękami. Czasami używał Swojej ręki czy nogi albo innej czyęści ciała. Jednak nigdy nie użył broni.

Niezrównana inspirująca miłość

   W Brahmaa-samhicie jest wiele ślok opisujących piękno Kryszny:

aalola-czandraka-lasad-wanamaalja-wamsii-
ratnaangadam pranaja-keli-kalaa-wilaasam
śjaamam tri-bhanga-lalitam nijata-prakaaśam
gowindam aadi-puruszam tam aham bhadżaami
                                           (Śrii Brahmaa-samhitaa, 5.31)

   Aalola-czndraka-lasad-wanamaalja-wamsii: najdroższa kochanka Kryszny zrobiła wanamaalja (wieniec z leśnych kwiatów) przeplatany piórami pawimi i dała Mu go. Nie ma nic innego w min oprócz kwiatów leśnych i pawich piór. NIe ma w nim ani kamieni szlachatnych ani diamentów czy czego kolwiek - tylko kwiaty leśne i pióra pawie. Tatnaangadam pranaja-keli-kalaa-wilaasam. Skoro Kryszna bawi się z pasterkami (gopii)  to koniecznym jest odpowiedni ubiór. Matka Jaśoda ubrała Krysznę ładnie, udekorowała Go zlotymi ornamentami, brązoletkami na rękach i nogach, itd. A On nosi je i bawi się z Gopii.
   Śjaamam tri-banga-lalitam nikata-prakaażam: kolor ciała Kryszny jest tak piękny, że daje spokuj oczom. Nie jest tak mocno jasny jak blask Naaraajana. Uspakaja oczy i rzyciąga je jak magnes.

wenum kwanantam awarinda-dalaajataakszam-
barhaawatamsam asitaambuda-sundaraangam
kandarpa-koti-kamaniija-wiśesza-śobham
gowindam aadi-puruszam tam aham bhadżaami
                 (Śrii Brahmaa0samhitaa, 5.30)


   Kotikamaniijam-wiśeszam: Milony kupidów mdleje kiedy widzi piękno Kryszny. Jego postać jest tak piękna. Powiniśmy w to uwierzyć jakoże sam Pan Brahma to opisał.

Ożywiony nastrojem miłości


   W swojej kompozycji zatytułowanej Śrii Śrii Premadhaama-dewa-stotram, Śriila Guru Maharadż napisał  ruupa-raasa-rangaram (werset 2), kończyny Kryszny są "Ożywione nastrojem miłości, która emanuje i bezustanni wypływa z Jgo pięknego ciała". Jego piękno jest nieporównawalne, ruupa raasa-liilaa.
   Każda część ciała Kryszny chce pokazać się innej cześci. Ręka chce pokazać siebie innej ręce. Noga chce się pokazać ustom a usta chcą pokazać siebie  innym częściom. Każda część chce pokazać swoje piękno innym. Wszystkie kończyny Jego ciała chcą pokazać swoje piękno innym kończynom.
   Kiedy Kryszna był obecny na Ziemi wtedy całe stworzenie zamarło widząc Jego boską postać. Szesnaście tysięcy dziewcząt czekało w areszcie Jarasandhy aby wyjść za Niego. Ale kiedy zostały uwolnione to oszalały widząc piękno Kryszny. Jak jedna pobiegły do Niego aby ofiarować Mu wieniec z kwiatów.

Naszą potrzebą jest szukanie Śrii Kryszny, Realności Piękna

   Kryszna jest przyczyną wszystkich przyczyn. Jest to jasno wyjaśnione w pierwszej śloce  Bahmaa-samhity.

iiśwarah paramah krysznah
sat-czit-aananda-wigrahah
anaadir aadir gowindah
sarwa-kaarana-kaaranam


   Pan Naraajan albo inne pistaie Pana nie są tak piękne. Są cztery cechy Kryszny, których Naraajan czy inne postacie czy inkarnacje Pana nie mają.

Dobre pytanie, dobra odpowiedź - konkluzja


   Pytanie dotyczące wyjątkowych cech  Kryszny było dobre i myślę, że odpowiedź też była dobra, ponieważ dyskutując te istotne tematy wiele rzeczy zostało wchłoniętych do twojego serca a także poprzez tą odpowiedź inne pragnienie się spełniło. Jesteśmy poszukiwaczami świata duchowego, życie duchowego i Boga. Właśnie poprzez rozmowy na te tematy many możliwość wyjaśńienia chwał Kyszny. Zrozumieliśśmy czyje lotosowe stopy powinniśmy czcić i w kim powinniśmy przyjąć schronienie. Istnieje wielu półbogów i wiele przejawjeń Pana - Keśawa, Gowinda, Daamodara, i wiele innych. W związku z tym Mahaaprabhu wyraził swoje uczucia:

kaahaan mora praana-naatha muralii-wadana
kaahaan karon kaahaan paan wraadżendra-nandana
                                    (Śriii Chaitanja-czaritaamrita, Madhja 2.15)

   "Gdzie jest Pan mego serca grający na flecie? Co mam począć teraz? Gdize mam sie udać aby znależć syna Nandy Maharadża?
   Jest jeszcze inna śloka w Śriimad Bhaagawatam (10.8.46).


nandah kim akarod brahman 

śreja ewam mahodajam
jaśodaa cza mahaa-bhaagaa
papau jasjaah stanam harih


"O braminie, jakie to pobożne czynności wykonał Nanda Maharadż, że otrzymał za syna Krysznę, Najyższego Osobowego Pana? I jakie pobożne czynności wykonała matka Jaśoda, które spowodowały  to, że Najwyższy Osobowy Pan Kryszna wołał ją "Mamo" i ssał jej piersi?


Najwyższa potrzeba naszego życia


   W czasie otwarcia Czandrodaja Mandir w Majapur w roku 1973-cim, zacytowałem tą śłokę:


kam prati kathajitum iiśe, samprati ko vaa pratiitim aajaatu
go-pati-tanajaa-kundżie gopa-wadhuutii-witam brahma
                           (Śri Czaitanja-czaritamrita, Madhja, 19.98)

   Znaczenie tego jest następujące: "Komu mam to powiedzieć i kto mi uwierzy kiedy powiem, że Najwyższy Pan, Kryszna, bawi się na kaganku Nandy Maharadża? Bawi się On nad brzegiem Jamuny w towarzystwie Gopich i Gopa-balaków. Bawi się w Śjama-kunda-Raadhaa-kunda i w jaskiniach góry Giriradż Gowardhan." Walczy na arenie z Kamsą, a Jego Rozrywki toczą na wskroś  krainy Mathury-Wrindawany. Jeśli opóści to miejsce w poszukiwaniu tego to nie znajdzie takich Rozrywek nigdzie.
   Ktokolwiek będzie słuchał o Kryszna liilaa, on czy ona będzie przyciągnięty do Kryszny. Nidy nie uda się do innego miejsca za wyjątkiem Goloki Wrindawany. Imię Kryszny zachwyca każdego i przepełnia nasze serce szczęściem. Takie jest znaczenie słowa 'Kryszna'.
   Czaitanja Mahaaprabhu powiedział, bhadża kryszna kaha kryszna laha kryszna naama. Sposób na oddanie się Krysznie: przyjmij imię Kryszny, oddaj się Krysznie i oddaj wszystko Krysznie. Wtedy będziesz obrażony jawyższym darem w swoim życiu dochowym. Wszystkie pisma o tym mówią. Nigdy nie wykorzystuj żadnych bogów czy półbogów czy innych inkarnacji Pana, ale wysoce chwal Pana Krysznę.

ete czamśa-ka;aah pumsah krisznas tu bhagawaan sswajam
indraari-wjaakulam lokam mridajanto juge juge.

Kryszna jest stwórcą całego stworzenia. Tak to oznajmia Śriimad-Bhaawatam i Brahmaa-samhitaa. Powinniśmy pamiętać o tym. Intonuj Hare Kryszna, poświęć swoją uwagę Krysznie i bądź szczęśliwy.